Vårt arbetssätt

Vår absoluta ambition är att vårt konsulentstöd ska göra skillnad för barnet. Det ställer krav på ett genomtänkt arbetssätt som baseras på att vi utgår från bästa tillgängliga kunskap och anpassar den till barnets behov och förutsättningar. Våra konsulenter ansvarar för att få helheten kring barnet att bidra till en positiv utveckling.

Våra konsulenter har särskild utbildning och kompetens i hedersrelaterat våld och skydd. Det innebär att vi kan ta fullt ansvar för skyddsärenden där vi utöver anpassad handledning till familjehemmet även tar ansvar för att säkerställa att skyddet kan upprätthållas samt att samordna med olika aktörer såsom skola, hälso- och sjukvård och myndigheter för att även dessa ska ha rätt information och förutsättningar för att hantera identifierade säkerhetsrisker. 

Vi har även konsulenter med egenupplevd erfarenhet av att ha varit utsatta vilket ger oss ett perspektiv där vi har förståelse för det trauma som barnet har genomgått. Det ger oss goda förutsättningar att förstå vad som händer i barnet och att handleda familjehemmet utifrån denna förståelse.  

Inte minst handlar det om att hantera den inre konflikt som uppstår mellan insikten att man är utsatt och behöver skydd och insikten att skyddet ofta kräver att man bryter helt med sin familj. Får många är det ett svårt val där familjehemmets insats är avgörande för vilket val barnet gör. Vår kunskap och våra erfarenheter ger oss goda förutsättningar att handleda familjehemmet i detta arbete. 

Redan i matchningen av barnet mot ett familjehem skapas förutsättningarna för om uppdraget ska bli lyckat eller inte. Vi identifierar de faktorer som är viktiga för att nå framgång i det enskilda ärendet och rekommenderar familjer som har förutsättningar att ta emot barnet med dessa faktorer i åtanke. 

Hedersrelaterat våld tar sig olika uttryck i olika kulturella kontexter. Det kan t ex handla om fysiskt våld, tvång, isolering, utfrysning eller skambeläggande. Varje enskilt fall är unikt och kunskapen om det kulturella sammanhanget är då av stort värde. 

Vid placering av ett barn måsta man därför förstå att det utöver ett uppbrott med familjen och det egna nätverket även innebär ett uppbrott med den egna kulturen. Vid matchningen mot ett familjehem är det en av de viktigaste faktorerna att ta ställning till. Vi tar överväger därför vad en eventuell placering skulle innebära för barnet vad gäller sådana aspekter som språk, religion, geografi, traditioner, värderingar, matvanor och traditioner. 

Konsulenten lägger stor vikt vid att förstå barnet. Det innebär att förstå vad som ligger bakom att ett barn behöver vara placerat i ett familjehem, hur barnet mår, vad barnet har för tankar kring sin situation och framtid och vilka konsekvenser det får för barnets känslor, uttryck och beteende. Kunskapen om barnet är central för att handledningen ska bli ändamålsenlig. 

Handledningen i varje ärende måste därför anpassas till det enskilda barnets förutsättningar. Familjehemmet har det direkta uppdraget att ge barnet omvårdnad och stöd. Konsulentens uppgift är att ge familjehemmet de verktyg det behöver för att på lämpligt sätt bemöta och hjälpa barnet. Konsulenten ser och förstår barnets behov och tar initiativ när det behövs för att säkerställa att barnet får det de behöver.  

Vårt perspektiv är alltid att göra det som är bäst för barnet. 

En central del i vår handledning syftar till att etablera en samsyn mellan konsulenten och familjehemmet kring barnets behov, risk- och skyddsfaktorer och individuella förutsättningar. Vi arbetar med att tillsammans tolka och hantera barnets känslor, uttryck och beteenden.   

Vi brukar skilja på reaktiv och proaktiv handledning.  Den reaktiva handledningen handlar om att vi finns tillgängliga för familjehemmet när de har svårigheter att förstå eller hantera händelser som uppstår under placeringen. Det är hjälp i nuet och stöd för att förhindra kriser och sammanbrott. 

Den proaktiva handledningen handlar om att identifiera områden där familjehemmet behöver stöd för att målen i genomförandeplanen ska kunna uppnås. Konsulenten gör en planering för hur familjehemmet ska förstärkas och insatsen för barnet ska bli effektiv. De är ett målinriktat stöd för att uppnå resultat. 

När så behövs tar vi ansvar för samordning av alla insatser kring barnet. Det innebär att vi är delaktiga i arbetet med att få igång skolgång, att säkerställa att barnet har en fritidssysselsättning, att hålla kontakter med god man och särskild vårdnadshavare, att skapa ett nätverk kring barnet med trygga vuxna, att hantera kontakten med barnets föräldrar och släkt samt att sköta kontakterna med hälso- och sjukvården.

Vid utredning av våra familjehem tittar vi särskilt på deras förutsättningar att ta emot barn som är utsatta för hedersrelaterat våld.

Vi arbetar för närvarande med att utveckla detta arbete genom att skapa en så kallad familjehemsvinjett specifikt för att bedöma familjehemmets förutsättningar att te emot dessa barn. Vi tror att det kommer att förbättra kvaliteten i vårt arbete och även underlätta socialtjänstens egen utredning och bedömning.